Contact us
Evropski sklad za regionalni razvoj

Terms and conditions

Splošno

V nadaljevanju navedeni pogoji veljajo za vse ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali storitev prodajalca. Odstopanje od teh pogojev velja le v primeru, če so bili s strani prodajalca pisno potrjeni. Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani prodajalca pisno potrjeni. Za pisno potrditev veljajo dopisi, faksi, elektronska pošta in drugi mediji, na katerih je mogoče zapis shraniti. Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev prodajalca ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh pogojev. Ob izstavitvi ponudbe ali potrditve naročila oziroma najkasneje ob dobavi ali obračunu kupec sprejme te splošne pogoje, če le-ti niso v ponudbi, potrditvi naročila ali pogodbi drugače določeni. Določila kupčevih splošnih poslovnih pogojev prodajalca ne zavezujejo v nobenem primeru, niti če jih prodajalec ni izrecno zavrnil.

Ponudbe, naročila

Ponudbe prodajalca so za prodajalca vedno neobvezujoče. Kupčevo naročilo je za prodajalca obvezujoče po prodajalčevi pisni potrditvi. Izdaja predračuna se šteje kot potrditev naročila. Obveznosti prodajalca v tem primeru pričnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu. K ponudbi priloženi dokumenti so za prodajalca obvezujoči le, če so v naročilu izrecno določeni. Te priloge oziroma dokumenti smejo služiti le osebni uporabi kupca in se brez prodajalčevega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam. V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le-ta dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z istim naročilom do dneva odpovedi. Najmanjša količina blaga naročenega po naročilu oziroma najmanjša količina posamezne odpreme znaša 25 kg. V primeru kupčevega naročila na odpoklic je le-ta dolžan odpoklicati blago v roku navedenem v pogodbi ali naročilu. V nasprotnem primeru lahko prodajalec po svoji presoji določi rok dobave ali celo odstopi od obveznosti do dobave preostalega blaga. Plačilni rok začne teči z dnevom odpreme blaga.

Cene

Prodajalec v svojih ponudbah oziroma predračunih upošteva cene iz trenutno veljavnih cenikov. Vse cene veljajo FCA skladišče prodajalca, če na ponudbi ni napisano drugače. V vseh primerih se uporabi najnovejša izdaja INCOTERMS, izdana pri International Chamber of Commerce Paris, ki se uporabljajo v ponudbah, potrditvah naročila in fakturah ter pri ugotavljanju prehoda nevarnosti. Če se po potrditvi naročila proizvodni stroški zaradi ekonomskih pogojev bistveno povečajo, si prodajalec pridržuje pravico do sorazmernega povečanja cen

Rabat

Prodajalec kupcu načeloma ne priznava rabata. Izjemoma bo prodajalec kupcu priznal rabat na podlagi medsebojnega poslovanja (promet, redno plačevanje, obseg naročila ipd.). Prodajalec bo tako dogovorjen rabat obračunal na vsaki fakturi posebej in takoj odbil od zneska fakture. Višina rabata mora biti dogovorjena.

Dobavni rok

Dobavni rok začne teči po razjasnitvi morebitnih nejasnosti v zvezi z naročilom, to je po potrditvi naročila s strani prodajalca in/ali od datuma prejema zahtevanih vplačil po potrditvi naročila. Za dobavni rok oziroma za datum dobave se šteje dan, ko je blago odposlano iz prodajalčevega skladišča ali dan, ko je bil kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem. Prodajalec si pridržuje pravico delnih dobav. Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe kupčevega naročila (količina, tehnična specifikacija blaga ipd.) in v primerih, na katere prodajalec nima nobenega vpliva, to je v primerih višje sile. Kot višjo silo razumemo podaljšanje dobavnih rokov zaradi večjih strojelomov v tovarni prodajalčevega dobavitelja, stavk, naravnih in drugih nesreč, vojnega stanja in podobno. Kot višjo silo se šteje tudi bistveno podaljšanje dobavnih rokov prodajalčevih dobaviteljev zaradi podaljšanja dobavnih rokov njihovih poddobaviteljev. Podaljšanje dobavnega roka v takih primerih je enako času trajanja višje sile in potrebnemu času ponovnega zagona proizvodnje pri prodajalčevem dobavitelju. Kupec lahko v primeru zamude dobavnega roka določi nov razumen dobavni rok, v katerem mora prodajalec dobaviti, sicer lahko kupec brez obveznosti odstopi od naročila. Če kupec utrpi škodo, povzročeno zaradi zamude dobave po krivdi prodajalca, je upravičen do odškodnine za zamudo. Odškodnina lahko znaša največ 0,5 % vrednosti dobave za vsak teden zamude ali največ 5 % od celotne vrednosti delne dobave blaga, katero kupec zaradi zamude ni mogel uporabiti pravočasno in ustrezno določilom naročila.

Odprema blaga in prenos tveganja

Za razlago dobavnega pogoja oziroma odpreme blaga veljajo najnovejša določila International Chamber of Commerce Paris (INCOTERMS). Prodajalec prodaja blago kupcu FCA skladišče Valorem d.o.o. Celje, razen če s pogodbo ali naročilom in potrditvijo naročila ni dogovorjeno drugače. Vrsto in količino blaga skupaj ugotovita kupec, kupčev prevoznik ali špediter ter prodajalec ali prodajalčev prevoznik na nakladalnem ali razkladalnem mestu. Riziko zaradi uničenja ali poslabšanja stvari preide na kupca v trenutku predaje blaga kupčevemu prevozniku, špediterju ali kupcu osebno. Prodajalec izroči blago kupcu v posest v trenutku, ko prodajalec izroči blago v posest prevozniku ali špediterju. Blago, pripravljeno za osebni prevzem, mora kupec prevzeti v roku 3 delovnih dni. V nasprotnem primeru ga prodajalec pošlje kupcu na stroške in tveganje slednjega. Če to ni možno, prodajalec blago kupcu da na razpolago v lastnem skladišču. Za to blago kupcu izstavi račun.

Plačilni rok

Vsa plačila se izvedejo skladno z dogovorom, ki je določen v potrditvi naročila na transakcijski račun prodajalca. V kolikor ni drugače dogovorjeno in pisno potrjeno s strani prodajalca, je plačilni rok 30 dni od datuma računa. Kot dan izvršitve plačila se šteje dan, ko je celoten znesek računa nakazan na transakcijski račun prodajalca. V primeru zamude plačila prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti. V primeru pritožbe oziroma reklamacije kupca glede količine ali kakovosti blaga se plačilni rok avtomatično ne podaljša. Plačilni rok se podaljša šele po priznanju reklamacije s strani prodajalca. Prodajalec si pridržuje pravico, da zaradi kršitve plačilnih rokov za že dobavljeno blago spremeni že potrjene dobavne in plačilne pogoje za trenutno naročeno blago, ali da celo odstopi od pogodbe ali potrditve naročila. Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če so le te priznane s strani prodajalca ali so pravnomočno ugotovljene. Če kupec zamuja s plačilom ali če postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti in slabo premoženjsko stanje ter težka finančna situacija ali če ne more nuditi zadostne varščine oziroma garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšne plačilo. V tem primeru je prodajalec upravičen do vračila blaga, katero s strani kupca ni bilo plačano. Kupec nima pravice do posesti blaga in ga prodajalec prevzame pri takem kupcu. Stroški izterjave plačila ali stroške morebitnega rubeža bremenijo kupca.

Zavarovanje plačil

Prodajalec lahko zahteva od kupca garancijo za plačila v obliki bianco menice z menično izjavo, ki jo lahko prodajalec vnovči samo, če je kupec zamudil več kot pet dni s plačili zapadlih faktur. Na zahtevo prodajalca mora kupec v zavarovanje prodajalčeve terjatve prodajalcu izročiti oziroma dati na razpolago drugo ustrezno oziroma zahtevano zavarovanje.

Lastninski pridržek

Nad dobavljenim blagom si prodajalec pridržuje lastninsko pravico do poravnave oziroma do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti. Če kupec proda blago naprej pred iztekom plačilnega roka, je dolžan svojega kupca seznaniti s prodajalčevo klavzulo o lastninskem pridržku. Če kupec pred iztekom plačilnega roka proda blago naprej svojemu kupcu, mora v primeru nespoštovanja plačilnega roka na zahtevo prodajalca predati te terjatve in sicer v višini prodajne cene blaga prodajalca. Ob morebitnem rubežu ali podobnih zahtevah po blagu, v katerem nastopajo izdelki prodajalca, s strani tretje osebe, mora kupec tretjo osebo takoj obvestiti o klavzuli o lastninskem pridržku. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine prodajalca oziroma lastninske pravice nad blagom prodajalca do izpolnitve vseh kupčevih obveznosti.

Garancije in reklamacije

Prodajalec jamči, da blago, ki ga izroči kupcu, nima stvarnih napak. Kupec mora ob prevzemu blaga le-tega pregledati. Če ugotovi kakšno stvarno napako, jo mora takoj reklamirati. Prodajalec upošteva reklamacije očitnih napak le, če so upravičene in če kupec obvesti prodajalca z zapisnikom takoj ob prevzemu blaga, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Zapisnik mora podpisati tričlanska komisija. Za pošiljke, pri katerih bi vzrok za reklamacijo nastal med transportom, mora reklamacijski zapisnik sopodpisovati tudi prevoznik oziroma mora kupec predložiti zapisnik namenske železniške postaje, če je blago potovalo po železnici. Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu z določbami Obligacijskega zakonika in kupec obvesti prodajalca enako in v enakem času kakor je zgoraj navedeno. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev od prevzema blaga. Reklamacijsko blago mora kupec zadržati do rešitve reklamacije oziroma do prodajalčevega naloga za predisponiranje, sicer odgovarja za nastalo škodo in stroške. Kupec mora v primeru zahteve prodajalca takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije. Ob reklamaciji mora kupec prodajalcu plačati nesporni del kupnine. Prodajalec daje kupcu garancijo za kakovost blaga v enakem obsegu, kakor jo daje prodajalčev dobavitelj. Če je zahtevek iz naslova jamčenja za napake upravičen, bo prodajalec reklamirano blago zamenjal takoj ali najkasneje v enakem roku, kakor je bilo reklamirano blago dobavljeno. Vsi stroški za zamenjavo bremenijo prodajalca. Nadaljnji kupčevi zahtevki, zlasti zahtevek za nadomestilo škode, ki ni nastala na blagu, ki je predmet dobave, so izključeni, razen če se dokaže, da je prodajalec škodo zakrivil naklepno ali iz hude malomarnosti. Prodajalec jamči za stvarne napake samo, če se mu dokaže naklep ali huda malomarnost. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane iz naslednjih razlogov: napačno ravnanje z blagom oziroma nespoštovanje navodil za uporabo, napačna montaža ali zagon od kupca ali tretjih nepooblaščenih oseb, škoda, ki nastane kot posledica nadaljnje uporabe, čeprav se je pojavila napaka. Jamčenje za napake je izključeno, če je poskušala napako odpraviti nepooblaščena oseba. Kupec ima pravico odpraviti napako sam ali ob pomoči tretjih oseb samo v nujnih primerih, to je, če je ogrožena varnost oseb ali stvari oziroma če je prodajalec z odpravo reklamacije v zamudi. V primeru predhodnega tehničnega prevzema blaga kupec ni upravičen do naknadne reklamacije blaga, razen v primeru skrite napake.

Odškodninska odgovornost

Prodajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica njegovih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca in ima pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode. Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za izgubljeni dobiček in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode kupca. Opisana omejitev odgovornosti odpade, če se škoda povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti. Kolikor je odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za sodelavce, delojemalce in zastopnike prodajalca. Če v splošnih prodajnih pogojih družbe prodajalca ni navedeno drugače in v kolikor prodajalec odškodninsko odgovarja, jamči za povračilo škode v primeru dokazanega kršenja pogodbe ali dokazanega kršenja drugih pisnih dogovorov. V primeru dokazanega kršenja bistvenih določil pogodbe ali drugih pisnih dogovorov je odškodninska odgovornost za škodo omejena na tipično škodo iz pravne prakse, če le ni povzročena iz malomarnosti ali namerno. Za blago se jamstvo prodajalca omejuje na odstop zahtevkov, ki prodajalcu pripadajo nasproti dobavitelju blaga, v kolikor iz veljavnih predpisov ne izhaja nobeno nadaljnje jamstvo s stališča odgovornosti proizvajalca. Dokazovanje odškodninske odgovornosti in upravičenosti do odškodnine je na strani kupca.

Višja sila

Kot nemožnosti izpolnitve za katere prodajalec ne odgovarja se štejejo okoliščine kot so višja sila, ukrepi državnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, torej okoliščine, na katere stranka ne vplivati. Pomanjkanja blaga na svetovnem trgu šteje kot višja sila. V primeru, da izpolnitev pogodbenih obveznosti postane otežena ali nemogoča zaradi takšnih okoliščin, obveznost preneha za čas, ko je njena izpolnitev otežena ali nemogoča, če nastalih okoliščin prodajalec ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Takšne okoliščine prodajalca v tem času oproščajo izpolnitve obveznosti in odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, mora obstoj takšnih okoliščin, ki izključujejo njeno odgovornost dokazati in o tem obvestiti nasprotno stranko takoj, ko izve za nastop takšnih okoliščin. Na isti način mora stranka obvestiti nasprotno stranko o prenehanju okoliščin, ki so povzročile nemožnost izpolnitve. Če nasprotna stranka ni primerno in takoj obveščena, je stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, odškodninsko odgovorna za nastalo škodo. Nemožnost izpolnitve po tej določbi se presoja v skladu z veljavno zakonodajo in sodno prakso. Če okoliščina traja več kot 6 mesecev, se prodajalec in kupec dogovorita o spremembi ali razveljavitvi pogodbe oz naročila. Prodajalec ne nosi odgovornosti za kakršnokoli zamudo pri izpolnitvi ali neizpolnitev obveznosti iz tega pogodbenega razmerja, v kolikor je zamuda pri izpolnitvi ali neizpolnitev posledica vzrokov izven njegove razumne kontrole in do njih pride brez krivde ali malomarnosti, vključujoč, brez omejitev, nezmožnost dobaviteljev, podizvajalcev in špediterjev ali prodajalca, da izpolnijo svoje obveznosti po tem dogovoru, slednje pod pogojem, da bo prodajalec kupcu posredoval takojšnje pisno obvestilo, z vsemi podrobnostmi o nastanku in razlogih. Datumi izpolnitve obveznosti se podaljšajo za čas, izgubljen zaradi nastanka takšnih razlogov, če imata pogodbeni stranki še interes.

Spremenjene okoliščine

Če nastanejo po sklenitvi pogodbe ali po prodajalčevi potrditvi kupčevega naročila okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba, naročilo ali potrditev naročila očitno ne ustrezajo več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jih v veljavi takšne kot so, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin obveznosti ne more izpolniti, zahteva razvezo pogodbenega razmerja ali odstop od naročila ali potrditve naročila. Razveze pogodbenega razmerja ali odstop od naročila ali potrditve naročila ni mogoče zahtevati, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pravnega posla te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila oziroma, če bi njihove posledice lahko odklonila. V takem primeru je stranka, ki uveljavlja klavzulo o spremenjenih okoliščinah, odškodninsko odgovorna. Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe ali odstop od naročila ali potrditve naročila, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti. Pogodba se ne razveže oz. se od naročila ali potrditve naročila ne more odstopiti, če druga stranka ponudi ali privoli, da se ustrezni dogovorjeni pogoji pravično spremenijo.

Odstop od pogodbe ali potrditve naročila

Če nastanejo med poslovanjem nepredvidene ovire ali dogodki, ki niso odvisni od prodajalčeve volje ali zaradi višje sile, če se zaradi tega bistveno spremeni gospodarski pomen ali če okoliščine bistveno vplivajo na prodajalčevo dobavo ter če se po sklenitvi posla izkaže, da naročila ni mogoče izpolniti v celoti ali v njegovih bistvenih sestavinah, se določila teh pogojev ustrezno prilagodijo novo nastalim okoliščinam. Če to ni mogoče, ima prodajalec pravico na podlagi enostranske pisne izjave odstopiti od potrditve naročila v celoti ali delno. Prodajalec je upravičen do odstopa tudi: če je zaradi višje sile, stavke ali siceršnjih okoliščin, ki jih sam ni povzročil, nezmožen izpolniti pogodbene obveznosti; če je kupec pismeno dogovorjeni plačilni rok prekoračil za več kot 14 dni in se ne zmeni za naknadni rok; če je kupec iz velike malomarnosti dal neresnične podatke o svojih obveznostih, ki ogrožajo njeno izpolnitveno sposobnost. Razloge za odstop od potrditve naročila ali pogodbe mora prodajalec sporočiti kupcu pisno takoj, ko mu postanejo znani. Če prodajalec odstopi v skladu z določili te točke, kupec nima pravice zahtevati nobene odškodnine.

Odstop terjatev in obvestila

Kupec se zavezuje, da ne bo tretjim osebam odstopil nobene terjatve do prodajalca brez njegove predhodne pisne potrditve. Stranki se strinjata, da se kot pisna štejejo tudi sporočila preko ustreznih sredstev telekomunikacije (fax, elektronska pošta…).

Reševanje sporov

Prodajalec in kupec bosta poskušala reševati spore, ki izhajajo iz medsebojnega sodelovanja ali so v zvezi s temi razmerji, predvsem sporazumno. Za vse sodne postopke med kupcem in prodajalcem veljajo izključno zakoni Republike Slovenije. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Celju.
Privacy policy

Valorem d.o.o. respect the importance of the protection of personal data and therefore comply with the General Data Protection Regulation (GDPR) with your information obtained through the online store / website www.valorem.si.

We collect your personal information only with your explicit consent through online or written sources. The informations that can be stored for information purposes are:

- name and surname,
- address,
- contact information (e.g., web address, phone number),
- company name and terms of engagement (for B2B partners),
- shopping habits.

In the interests of effective cooperation and compliance with the law, we guarantee you the right to:

- access to personal information (review),
- correction / updating of personal data,
- restrictions on the processing of personal data,
- portability of personal data,
- erasure of personal data ("right to be forgotten"),
- contract.

The information collected will be used solely for the purposes for which it was collected or. you have provided them to customers and to improve the use of the site. Valorem d.o.o. respects the confidentiality of personal information and the privacy of users of the online store, and will do everything necessary to protect them from misconduct and abuse.

The Valorem d.o.o. will not use personal information and contact information for any other purpose and will not disclose it to third parties without the express permission of the user of the site, except as required by law. It will have to disclose the personal information of the buyer to the providers of postal / dispatch services, information technology services (software maintenance, servicing and hosting), web site administrator and administrator, bookkeeping services administrator, within the scope of legal responsibilities.

Customers' personal information is stored in the Valorem d.o.o. database, except for payment card information.

All information provided by the buyer will be solely in the store of the seller and will be protected in accordance with the legislation that defines the protection of personal data. They will only be used with the buyer's consent and so that the seller can ensure a smooth online purchase process. At the request of the buyer, they will also be used to provide notifications, offers, news, events, marketing / advertising content, sweepstakes, general company information.

For any additional information, changes, cancellation or questions regarding the use and protection of personal information, please contact us at info@valorem.si.

Be informed about our news